มหาลัยในชลบุรี

มหาลัยในชลบุรี สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยในชลบุรี มี 7 มหาวิทยาลัย
รายชื่อมหาวิทยาลัยในชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี)
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
(จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี)
มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี
 มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
(จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s